664 014 077 brambud.bb@gmail.com
Brambud

ul. Dolna 1

43-300 Bielsko – Biała

NIP  9371709157

Regon 243635523

Konto bankowe: 

BZ WBK 50 1090 1740 0000 3591 9212

Kontakt telefoniczny oraz mailowy:

664 014 077 

brambud.bb@gmail.com

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godz: 9:00-18:00

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
INFORUJEMY:
I. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanym też dalej: Administratorem) jest nasza firma: Brambud, 43-382 Bielsko – Biała, ul. Agawy 40a
II. Informacja o pozyskaniu danych
Powierzenie nam danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne podczas korzystania z naszych usług.
III. Cele i podstawa prawna przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu email, numeru telefonu, adresu IP, adresu zamawiającego oraz dostawy, numeru PESEL/ NIP (faktury VAT) możemy przetwarzać:
1. na podstawie odrębnej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celu:
a) umożliwienia Pani/Panu złożenia zamówienia online lub telefonicznie.
2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest ta osoba,
3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
IV. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane tylko i wyłącznie celem poprawnej realizacji świadczonych usług, prawidłowego wystawienia rachunku bądź faktury VAT, dane te nie będą w żaden sposób przekazywane podmiotą trzecim, jednakże zastrzegamy możliwość udostępnienia następującym kategoriom podmiotów: firmom księgowym. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy celem dostarczenia zamówienia, finalizacji płatności, wystawienia faktury VAT/rachunku, prawidłowej księgowośći i są zobowiązane do przetwarzania tych danych zgodnie z naszymi poleceniami tj. tylko i wyłącznie do prawidłowej realizacji zamówienia. Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

V. Okres przechowywania danych
1. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
a) posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji),
b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi,
c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (wynikającego np. z przepisów podatkowych lub rachunkowych).

VI. Prawa osoby, której dotyczą przetwarzane dane osobowe
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych (jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Pani/Pana dane, może Pani/Pan zażądać, abyśmy je usunęli), prawo do ograniczenia przetwarzania danych (może Pani/Pan zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej cofnięciem).

Wyżej wymienione prawa można zrealizować poprzez kontakt z nami pod adresem email: brambud.bb@gmail.com